| ENGLISH

Home About UsResearch System  News Join us Contact Us
Profile
President
History
Scene
Director:              Prof. Lin Xu                   0871-5195402    lxu@vip.163.com
Deputy Director:  Prof. Yong-Tang Zheng   0871-5195684   zhengyt@mail.kiz.ac.cn
PIs :
  Prof. Yun Zhang           0871-5198515  zhangy@mail.kiz.ac.cn
  Prof. Yong- Gang Yao  0871-5180085  ygyaozh@gmail.com
  Prof. Ren Lai               0871-5197578  rlai@mail.kiz.ac.cn
  Prof. Hua-Tang Zhang  0871-5120435  zhanght@post.kiz.ac.cn
  Prof. Yi Cao                0871-5199081  caoy@mail.kiz.ac.cn
  Prof.  Bin Liang           0871-5181927  bliang73@yahoo.com
  Prof. Yuan-Ye Ma       0871-5193083  yuanma0716@vip.sina.com
  Prof. Xin-Tian Hu         0871-5197002  xthu@mail.kiz.ac.cn
  Prof. Wei-Zhi Ji           0871-5139413 wji@mail.kiz.ac.cn
  Prof. Xu- Dong Zhao    zhaoxudong2000@hotmail.com
  Prof. Ju- Min Zhou       zhouj@wistar.org
Address: No.32 Jiaochang Donglu Kunming 650223 Yunnan, China
Web site: www.amhd.org.cn

Copyright ©   amhd.org.cn.All Rights Reserved.